Home > VOLVO > VOLVO XC90 > Alternator 140 Amp fits Volvo XC90 2.9L with Bosch # 0124525061 Volvo # 30658084, 30667892, 8603263 - 11447